Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8 kam po maturitě

DO KDY STATUS

PO MATURITĚ TRVÁ

Nastoupíte letos na VŠ? Pak jste studen-

tem bez přerušení až do nástupu ke

studiu. Jinak jste po maturitě považo-

váni za studenta až do konce letních

prázdnin, ale jen v případě, že celý

měsíc nepracujete (s výdělkem, který

by zakládal účast na nemocenském po-

jištění) nebo nemáte nárok na podporu.

JAK JE TO

U NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ

Jestliže jdete ze zdravotních důvodů

na náhradní termín maturitní zkoušky,

jste považováni za studenta do dne

vykonání zkoušky.

Opravný termín maturity

U opravného termínu máte status

studenta do konce prázdnin.

KOMBINOVANÉ/DÁLKOVÉ

STUDIUM

U studia na VŠ zákon formu studia

neřeší až do doby ukončení studia,

můžete mít tedy libovolnou výděleč-

nou činnost nebo dokonce pobírat

podporu. U jiného než denního studia

na VOŠ nebo SŠ o status můžete přijít

– viz následující body.

PRÁCE PŘI STUDIU,

STUDIUM PŘI PRÁCI

Na VŠ si můžete přivydělat bez omeze-

ní bez ohledu na formu studia, omeze-

ní vás čekají až při ukončování studia.

VOŠ a SŠ v jiné než denní formě studia

jsou omezeny výší výdělku. Pokud

výdělečná činnost zakládá účast na

nemocenském pojištění, ztrácíte status

studenta.

EVIDENCE NA ÚP

A PODPORA

V NEZAMĚSTNANOSTI

Na úřad práce se můžete evidovat

i v době studia, i poté, co vám status

skončí. Na podporu ovšem máte nárok

jen v případě, pokud jste za poslední

2 roky alespoň 12 měsíců odváděli

(nebo vám bylo odváděno) důchodo-

vé pojištění. U denního studia SŠ, VOŠ

a libovolné formy studia VŠ můžete

pobírat podporu a nemá to vliv na

status studenta, u jiných forem na SŠ

a VOŠ status ztrácíte.

JAK STATUS NEZTRATIT,

KDYŽ TO U PŘIJÍMAČEK

NEVYJDE

Status vám může zůstat v těchto

případech:

pomaturitní jazykové studium –

musí jít o denní studium po celý

školní rok, škola musí mít akreditaci

a studium musíte zahájit do konce

kalendářního roku po první vykona-

né maturitní zkoušce.

studium SŠ nebo VOŠ – pozor na

výdělečnou činnost a formu studia,

jak píšeme v předchozích bodech

studium na jiné VŠ

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pokud nejde o pomaturitní jazykové

studium, jak píšeme v předchozím

bodě, nebo kurz v kombinaci s tím-

to studiem, status studenta vám

nezůstává.

VYHAZOV Z VŠ

Často se nás ptáte, do kdy jste stu-

dentem v případě, že vás studium

vysoké školy nebaví nebo neplníte

studijní povinnosti. Tady vás ale mu-

síme odkázat na studijní a zkušební

řád dané školy – právě ten totiž tento

termín určuje.

ČASTÝ OMYL

– DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Myslíte, že doba studia na SŠ, VOŠ

nebo VŠ se počítá do nároku na dů-

chod? To už bohužel neplatí.

Během studia si můžete důchodové

pojištění zajistit od 18. narozenin

buď dobrovolnými platbami, jako

OSVČ nebo v zaměstnání (u DPČ

platíte pojistné od příjmu 2500 Kč/

měsíčně, u DPP od příjmu 10000 Kč/

měsíčně). Nejnižší dobrovolné

pojistné činí v roce 2016 1891 Kč.

Článek je naší interpretací zákonných norem,

doporučujeme vše konzultovat s příslušnými úřady

nebo zdravotní pojišťovnou

Status studenta je pojem, který

zahrnuje všechny studentské výhody.

Zdravotní pojištění hrazené státem,

úlevy na daních, studentské slevy na

dopravu a další. V praxi ho upravuje 7

zákonných norem, jejichž bludištěm

vás provede náš článek.

Status

studenta:

Jak to bude

pomaturitě

Úplnou verzi článku, zdroje údajů a poradnu najdete na

www.KamPoMaturite.cz

TIP!

www.kampomaturite.cz